Szentségek

Az Egyházban hét szentség van:

 1. keresztség
 2. bérmálás
 3. Eucharisztia
 4. bűnbánat szentsége
 5. betegek kenete
 6. egyházi rend
 7. házasság

A szentségeket Jézus Krisztus alapította, és az Egyházra bízta. A szentségek megerősítik és kifejezik a hitet, dicsőítik Istent, megszentelik az embert, és építik az egyházi közösséget. Az Egyház által és az Egyházért vannak.

Az egyszer felvehető szentségek, melyek végérvényesen Krisztushoz és az Egyházhoz kapcsolnak bennünket: keresztség, bérmálás, egyházi rend.

A szentségek felosztása általánosságban:

 • keresztény életbe bevezető szentségek: keresztség, Eucharisztia, bérmálás
 • gyógyulás szentségei: bűnbánat, betegek kenete
 • közösségalkotás szentségei: egyházi rend, házasság

KERESZTSÉG: A keresztség eltörli az eredendő bűnt, felnőtt esetében a többi bűnt is, de megmarad a bűnre való hajlam. A keresztség által az ember Krisztus testének, Isten népének tagjává válik és a fogadott fiúság állapotába kerül.

Mit kell vállalniuk a szülőknek?

A gyermek keresztény nevelését, hitében való növekedését.

Ez akkor válik külsőleg reménytelivé, ha a szülők katolikus házasságban élnek, és a házasságkötésükkor tett igéreteiknek, valamint az Egyház parancsainak megfelelően élik életüket, nevelik gyermekeiket. Ha a szülők házassága egyházilag nincs rendezve; abban az esetben kereszteljük meg a gyermeket, ha a gyermek keresztény nevelésére megalapozott remény van.

A keresztszülők: Feladata, hogy szükség esetén segítse a szülőket, hogy a gyermek előrehaladjon hitében, továbbá hogy hitével tanúságot tegyen életével keresztgyermeke előtt. Erre csak hitét élő katolikus ember képes!

Feltételek:

 • legyen alkalmas és szándékozzék is ezt a tisztet viselni
 • 16. életévét betöltött személy legyen
 • katolikus, megbérmált, az Oltáriszentséget magához vett személy legyen, s
 • éljen a hithez és a vállalandó tisztséghez méltó életet
 • ne kösse kánoni büntetés
 • ne legyen a keresztelendő apja, vagy anyja
 • az egyik keresztszülő lehet a keleti egyházhoz tartozó keresztény

Akkor szabad keresztelni, ha a szülő beleegyezik (!) és megalapozott remény van a gyermek katolikus nevelésére. Az Egyházi Törvénykönyv is elutasítja meg nem keresztelt szülők gyermekeinek keresztelését, kivéve, ha azok vallásos nevelése valamiképpen biztosítottnak látszik. Súlyos felelőtlenség és tiszteletlenség a szentséggel szemben, ha a keresztségre jelentkezéskor nem érdeklődik, hogy a keresztség minimális feltételei megvannak-e.

Kereszteléshez szükséges adatok / igazolások

 • Keresztelendő születési helye, ideje
 • Keresztelés helye, ideje
 • Megkeresztelt neve, védőszentje
 • Szülők neve, vallása, származási helye
 • Lakcím
 • Keresztszülők neve, vallása, lakcíme
 • Elérhetőségük (telefon, e-mail)

BÉRMÁLÁS: A keresztény nagykorúság szentsége, amelyben megkapjuk ajándékul a Szentlelket, erőt és küldetést kapunk, hogy Krisztus tanúi legyünk az Egyházban és a világban.   Ki a Szentlélek? A Szentlélek a harmadik isteni személy, az Atyával és a Fiúval egylényegű.

Melyek a bérmálkozás feltételei? 

 • legyen megkeresztelve az illető
 • értelme használatával bírjon
 • 14. évi életkortól
 • legyen a kegyelem állapotában
 • nyerjen kellő oktatást
 • tudja megújítani a keresztségi ígéretet.
 • rendszeres (lehetőleg) heti misére járás,
 • részvétel bérmálkozási felkészítőn
 • a bérmálkozásra készülők kapcsolódjanak be a plébánia életébe

Kik lehetnek bérmaszülők?
A bérmálandónak legyen bérmaszülője. Ennek feladata azon lenni, hogy a megbérmált Krisztus valódi tanújaként viselkedjék, és híven teljesítse ezzel a szentséggel járó kötelezettségeit.

 • Ahhoz, hogy valakit a bérmaszülői tisztség vállalására engedjenek, szükséges:
 • hogy maga a bérmálandó kérje
 • alkalmas legyen
 • tizenhatodik életévét betöltött személy legyen
 • katolikus, megbérmált legyen
 • ha már házas, házassága templomi legyen
 • éljen a hithez és a vállalandó tisztséghez méltó életet
 • ne kösse semmilyen kánoni büntetés
 • nem szükséges a bérmálandóval azonos neműnek lennie.

OLTÁRISZENTSÉG: Az Eucharisztia “az egész keresztény élet forrása és csúcsa”. Az összes szentség, mint minden más egyházi szolgálat és az apostoli tevékenység is, a szent Eucharisztiához tartozik és reá irányul. Az Eucharisztiában ugyanis benne van az Egyház minden lelki java, tudniillik maga Krisztus, a mi Húsvétunk. A keresztények az Eucharisztiát kezdettől fogva ünneplik, éspedig olyan formában, amely lényegét tekintve nem változott sem a korok, sem a liturgiák különbözősége miatt. Azért teszik ezt, mert kötelezőnek érzik a parancsot, amit az Úr szenvedésének előestéjén adott: “Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre” (1Kor 11,24-25). Az Úr sürgető meghívással fordul felénk, hogy az Eucharisztia szentségében magunkhoz vegyük Őt: “Bizony, bizony, mondom nektek: ha nem eszitek az Emberfia testét és nem isszátok az ő vérét, nem lesz bennetek élet” (Jn 6,53).

Hogy meg tudjunk felelni ennek a meghívásnak, erre a nagy és szent pillanatra elő kell készülnünk. Szent Pál apostol lelkiismeretvizsgálatra buzdít: “Ezért, aki méltatlanul eszi a kenyeret vagy issza az Úr kelyhét, az Úr teste és vére ellen vét. Tehát vizsgálja meg magát mindenki, és csak úgy egyék a kenyérből és igyék a kehelyből, mert aki csak eszik és iszik anélkül, hogy megkülönböztetné az Úr testét, saját ítéletét eszi és issza” (1Kor 11,27-29). Annak, aki súlyos bűn tudatában van, meg kell gyónnia, mielőtt a szentáldozáshoz járul.

Elsőáldozó, amikor valaki először veszi magához Krisztus Testét és Vérét. Általában 3. osztályos kortól lehet felkészíteni a gyermekeket az áldozásra, megfelelő hitoktatásban kell részesíteni őket.

BŰNBÁNAT (SZENTGYÓNÁS) SZENTSÉGE

A bűn nem magánügy. Aki bűnt követ el nem csak Isten ellen vét, de a közösségen is sebet ejt. A bűnbocsánatnak kettős hatása van. A bűnbánót kiengeszteli Istennel, és orvosolja azokat a sebeket, amiket a közösségen ejtett. A bűnbocsánat szentségére alapos lelkiismeret-vizsgálattal kell felkészülni.

A gyónás menete:

 1. Köszönés:

Gyónó: DICSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!
Pap: Mindörökké Ámen.

 1. Keresztvetés:

Gyónó: AZ ATYA A FIÚ ÉS A SZENTLÉLEK NEVÉBEN.

Gyónó: GYÓNOM A MINDENHATÓ ISTENNEK ÉS NEKED LELKIATYÁM, HOGY LEGUTÓBBI GYÓNÁSOM ÓTA EZEKET A BŰNÖKET KÖVETTEM EL

 1. Mikor gyóntam utoljára?

Megnevezhetem, hogy körülbelül mikor végeztem, emlékeik szerint, utoljára el a szentgyónást.

 1. Felsorolom a bűneimet 
 1. Ha mindent bűnömet, amire emlékszem, elsoroltam, akkor azt mondom:

Gyónó: TÖBB BŰNÖMRE NEM EMLÉKSZEM. 

 1. Meghallgatom a pap szavait

Elégtételt kapok, amit minél hamarabb el kell végeznem.

 1. Elimádkozom a bánatimát:

Gyónó: TELJES SZÍVEMBŐL BÁNOM MINDEN BŰNÖMET, MERT AZOKKAL A JÓISTENT MEGBÁNTOTTAM, ERŐSEN FOGADOM, HOGY ISTEN SEGÍTSÉGÉVEL A JÓRA TÖREKSZEM A BŰNT ÉS A BŰNRE VEZETŐ ALKALMAT ELKERÜLÖM. 

 1. Az Atya feloldoz, miközben keresztet vetek, a végén mondom:

Gyónó: AMEN

 1. Pap: Magasztaljuk Istent, mert jóságos hozzánk!

Gyónó: MERT ÖRÖKKÉ SZERET MINKET!

Pap: Isten megbocsátotta bűneidet, menj békével!

GyónóISTENNEK LEGYEN HÁLA!

 1. Köszönés:

Gyónó:DICSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS
Pap: Mindörökké Ámen.

BETEGEK KENETE: A betegség és a fájdalom az emberi életnek mindig a legsúlyosabb problémái közé tartozott. A betegségben az ember megtapasztalja tehetetlenségét, korlátait, végességét. Minden betegség megsejtetheti velünk a halált. A betegség szorongáshoz, önmagába zárkózáshoz, néha kétségbeeséshez és Isten elleni lázadáshoz vezethet. De érettebbé is teheti a személyt, segítheti, hogy fölismerje élete lényegtelen dolgait és afelé forduljon, ami lényeges. A betegség nagyon gyakran indítja el az istenkeresést, a visszatérést Őhozzá. Amennyiben ön vagy hozzátartozója beteg, bátran hívjanak el, és kiszolgáltatom a betegek kenetét. 60. éves kortól évente egyszer, általában a Betegek Világnapján fölvehető a betegek kenete. Utolsó kenetről akkor beszélünk, amikor emberi számítás szerint közelinek vélhető a halál időpontja.

EGYHÁZI REND: Az egyházi rend az a szentség, mely által a Krisztustól Apostolaira bízott küldetés teljesítése folytatódik az Egyházban az idők végezetéig: tehát az apostoli szolgálat szentsége. Három fokozata van: a püspökség, az áldozópapság és a diakonátus. Senki sem formálhat jogot ahhoz, hogy fölvegye az egyházi rend szentségét. Ugyanis senki nem tulajdoníthatja magának ezt a hivatalt. Ehhez Istentől kell meghívást kapni. Aki jeleit észleli, hogy Isten fölszentelt szolgálatra hívja, kívánságát alázatosan alá kell vetnie az Egyház tekintélyének, melynek joga és felelőssége valakit az egyházi rend fölvételére bocsátani.

A HÁZASSÁG SZENTSÉGE

A házassági szövetséget, amelyben a férfi és a nő az egész élet olyan közösségét hozza létre egymással, mely természeténél fogva a házasfelek javára, gyermekek nemzésére és nevelésére irányul, Krisztus Urunk a megkereszteltek között a szentség rangjára emelte.

Amennyiben házasságát templomunkban szerentné megkötni, ez esetben személyesen vagy a honlapon jelzett elérhetőségeken tessék megkeresni.

Feltételek: Szabad állapotú katolikus felkezetűeknek, vagy legalább az egyik félnek katolikusnak kell lenni. Amennyiben nem a plébániánkhoz tartoznak, elbocsátó levelet kell hozni az illetékes plébániáról. A házasságra készülőknek jegyesoktatásban kell részt venniük, amit megtehetnek nálam vagy más plébániákon, ez utóbbi esetben igazolást kell hozni.

Papi küldetésem célja, hogy a szetségeket kiszolgáltassam amire van megbizatásom, ezért kérem, amennyiben bármilyen kérdése van a fentiekkel kapcsolatosan, bátran keressen meg, vagy írjon a megadott elérhetőségekre.

Ez a bejegyzés olvasható angol nyelven is.

Designed and Maintained by Zsolt Molnar